Spildevand

Spildevand i Torpe Kanal og Susåen

Naturen skal betale for spildevandsrensning i det åbne land i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har sammen med NK-Forsyning planlagt at ødelægge Bavelse sø og Susåen ned til Holløse Mølle.

Kommunen skriver i september 2015, at "ved at fjerne opstemningen ved Holløse Mølle (og på sigt opstemningen i Rådmandshaven) og give åen "sit fald tilbage" vil Susåen således kunne matche de store jyske åer som Gudenåen, Storåen og Skjern Å. Ved på denne måde at sikre, at Susåen opfylder sin målsætning, vil 460 ejendomme, der udleder til nedre Suså, ikke længere skulle rense sit spildevand.

Ved samtidig at forlænge Susåen op til Torpe kanal, således at Torpe Kanal ikke længere løber ud i Bavelse Sø, vil de 191 ejendomme, som udleder spildevand til Torpe Kanal, ligeledes kunne slippe for spildevandsrensning."

Om betalingen for projektet skriver kommunen i den politiske sagsbehandlngen: ”Projektet forventes at koste 9-10 mio. kr. Det søges finansieret gennem EU's LIFE-midler som et projekt om tykskallet malermusling - se sag fra TU-møde den 10. juni 2015.”

Men resultatet bliver, at beboerne i Skelbyområdet og alle de kanoudlejninger som sker fra Gunderslevholm, afskæres fra at kunne sejle mellem Skelby og Bavelse sø ligesom den dejlige Suså bliver forvandlet til et sort hul nede i en skidenrende.

Bavelse Sø skal stemmes 50 cm op, for ellers kan vandet fra Torpe Kanal ikke løbe ned i Susåen. Der skal laves en dæmning på tværs af Bavelse sø, og graves en ny kanal langs med søen. Det vil kommunen gøre gennem et område som i 1957 blev fredet, for at bevare Bavelse sø for fremtiden.

Men kommunens beregninger om spildevandet, er blevet ændret mange gange i løbet af sagsbehandlingen.

På teknisk udvalgs dagsorden den 25. oktober 2016 står der om spildevandet: "18 ejendomme i Torpe Kanal oplandet skal kloakeres, mens 275 ejendommen har egen renseløsning, som ikke skal forbedres. På Nedre Suså er der 228 ejendomme som ikke skal forbedre deres renseløsning." Så fra at det er 651 ejendomme som berøres, er det i dag 503 ejendomme, som ikke skal forbedre deres renseløsning, men faktisk er det kun de 275 med udledning til Torpe Kanal, som er afhængige af projektet.

Med projektet er der 337 kg fosfor og 1482 kg kvælstof som ledes uden om Bavelse sø til Karrebæk Fjord (kilde: Niras undersøgelsen). Karrebæk Fjord er i forvejen overbelastet med fosfor og kvælstof, og Næstved Kommune skal etablere vådområder for at tilbageholde mere kvælstof og fosfor fra Susåen.

De ejendomme som i dag udleder til Susåen neden for Bavelse sø, kan kommunen ikke påbyde at forbedre spildevandsrensningen, fordi vandkvaliteten i åen er tilfredsstillende.