Tykskallet Malermusling

Tykskallet malermusling

 

Den tykskallede malermusling, unio crassus er en af 3 arter malermuslinger. Der er almindelige malermuslinger i Susåen i dag. Tidligere var den tykskallede malermusling almindelig i det meste af Susåen.

Muslingen er i dag på EU-liste over arter, som skal særligt beskyttes, fordi den er truet, og fordi den lever i det reneste vand.

Muslingen er forsvundet fra Susåen på grund af forureningen midt i 1900-tallet, da lokummerne blev afløst af vandklosetter. Muslingen er afhængig af forskellige fisk, som de nye muslinger skal leve på i 4-5 uger. På Fyn er det især den lille karpefisk elritsen, men fra Sverige er det i 2009 beskrevet, at muslingen lever med helt andre arter, blandt andet knuden (Lota lota), som findes i Susåen i dag.

Muslingen og især de fisk, som den er afhængig af, kræver helt rent vand. Spildevand, særligt dårligt renset spildevand, som det der kommer fra gamle septiktanke, indeholder stoffer, som forbruger den ilt, der er i vandet. Det er derfor vigtigt, at spildevand bliver renset ordentligt, inden det løber ud i vandløbene.

Skal af tykskallet malermusling.

Hvordan skal vandkvaliteten være for at den tykskallede malermusling kan leve i Susåen og Torpe Kanal

I den rapport om mulighederne for bevarelse af den tykskallede malermusling, som Odense og Fåborg-Midtfyk Kommune fik lavet i efteråret 2014 står der:

Vandkvaliteten er af afgørende betydning for vandløbets egnethed som levested for tykskallet malermusling. Som udgangspunkt vurderes faunaklasse 5 efter Dansk VandløbsFauna Indeks (DVFI) som minimum for arten.

TILTAG

Biotopforbedringer

Formål

Reduktion af spildevandstilledninger ved forbedret rensning/afskæring

 

Reduktion af tilførsel af iltforbrugende letomsætteligt organisk stof (BOD5), ammoniak og andre skadelige stoffer

Reduktion af nitrat fra dyrkede arealer til vandløb ved øget nitratfjernelse (denitrifikation) på ånære arealer (kapning af dræn/midlertidig oversvømmelse med åvand)

Reduktion af nitratniveau